نیش عقرب نه از ره کین است

اشتراک گزاری ویدیو

نیش عقرب نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است .

این مطلب اشاره به طبیعت و طبع ومزاج هر موجودی است در میان ۴ مزاج دارندگان مزاج صفرا دارای زبان و کلام تند وتیز هستند وبعلت دارا بودن حرارت وتند وتیزی حرف دل و درون خود را بدون محابا و بدون غرض کینه ورزی بیان می دارند واغلب مردم از نیش زبان آنان شکایت دارند دارندگان این مزاج بر خلاف مزاج سودا می باشند که کینه را معمولاً در دل دارند وچیزی را ابراز نمی کنند.