نونش تو کره مرباست

اشتراک گزاری ویدیو

نونش تو کره مرباست.

اشاره به ارزش غذائی کره ومربای طبیعی است که قدما این کره ها را از شیر وماست گاو وگوسفند می گرفتند ، نه مثل برخی شرکتهای تجاری از گیاهان فراوری می کنند که بسیار مضر می باشد ومربا را نیز با شیره وعسل و… درست می کردند نه مثل امروزه با شکرها ی سفید که حاوی مواد مضره سلامتی می باشد.