فلانی دم دمی مزاجه

اشتراک گزاری ویدیو

فلانی دم دمی مزاجه .

مزاج دم یکی از مزاجهای چهارگانه ( سوداء ، بلغم ، صفرا ، دم است و افراد صاحب این مزاج دارای خصائصی می باشند منجمله با حرکت حرارت ورطوبت آنها میل به عملی به شدت فزونی می گیردوبا قوت وقدرت هر چه تمامتر دست به کاری می زنند اما گاهی بعد از مدتی با همان شدت و حدت کار را رها می کنند و از آن احساس بی زاری می نمایند بالاخص زمانی که به هر عللی حرارت غریضی آنان تحلیل رود وبه نسبت آن اراده ی آنها تضعیف گردد.