بهترین زمان حجامت

اشتراک گزاری ویدیو

بهترین زمان حجامت

بهترین زمان حجامت فصل بهار و پاییز هست و از لحاظ قمری هم باید بررسی شود و بهترین زمان حجامت از 17 تا 27 ماه قمری می توان حجامت پیشگیری انجام دهید اما حجامت درمانی با توجه به نظر طبیب می توانید هرلحظه انجام دهید.

قبل از حجامت تدابیر قبل از حجامت و بعد از حجامت تدابیر بعد از حجامت را باید رعایت کنید.