با یه من عسل نمیشه خورد

اشتراک گزاری ویدیو

با ی من هم عسل نمیشه خوردش

این ضرب المثل نیز گویای تلخی فرد صاحب مزاج صفرا است که بعلت تلخی زیاد که بعلت غلبه صفرا در فرد ظاهر می گردد و فرد صفراوی گرم وخشک و غیر قابل انعطاف است موجب راندن مردم از خود می شود با رفتار های تند وحرکات وسكنات وكلمات تلخ وگزنده، به همین جهت آن قدر تلخی وی زیاد است که اگر با یک من عسل هم نزد او بنشینی ودائماً تلخی اورا با عسل بخواهی ندید بگیری محال است ، که این فرد مانند زهر تلخ است .