از آن نترس که های و هوی دارد

اشتراک گزاری ویدیو

از آن نترس که های و هوی دارد از آن بترس که سر به تو دارد

در میان مزاج ها ی چهارگانه مزاج های گرم مانند صفراوی ودم اهل جنجال وتحریک پذیری وعکس العمل سریع وابراز آنچه دردل دارند می باشند.

این دو گروه بالاخص صفراوی ها درست است زود پرخاش می کنند یا مطالبی را عنوان می کنند اما بعد از فروکش کردن دم وصفرا (بالاخص صفرا که شدیدتر است اما زودتر فروکش می کند) فرد، آرام می شود و دیگر از جانب او گزندی به کسی نمی رسد وچه بسا بعد از آن دوستی بین آنان حاکم شود.

اما در دو مزاج دیگر بلغم وسوداء (بالاخص سوداء) که برخلاف دو گروه اول؛ اگر همان اعمال ورفتارها را نسبت به آنها انجام دهند عکس العملی شدیدی نشان نمی دهند وسر به زیر دارند .

بلغمی ها بعلت رطوبت، منعطف هستند کمتر دلگیر میشوند وزودتر فراموش می کنند.

اما در افراد سوداوی وبالاخص غلبه سودا بعلت ازدیاد سردی وخشکی به راحتی این عمل و حادثه از دل آنها پاک نمی شود

ودرست است سرش بعلت سردی بسمت زیر است اما تضمینی نیست که از نقشه های او آن فرد در امان باشد